ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി

ഫാക്ടറി img6
ഫാക്ടറി img7
ഫാക്ടറി img10

കട്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

ഫാക്ടറി img1
ഫാക്ടറി img2
ഫാക്ടറി img3

പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്

ഫാക്ടറി img17
ഫാക്ടറി img21
ഫാക്ടറി img20

മെറ്റീരിയലുകളുടെ സംഭരണം

ഫാക്ടറി img22
ഫാക്ടറി img23
ഫാക്ടറി img24

വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ

ജിയൻസ്1
ജിയൻസ്
ജിയൻസ്4
ജിയൻസ്2
ജിയൻസ്13
ജിയൻസ്14

പൂർത്തിയായ സാധനങ്ങളുടെ സംഭരണശാല

ഫാക്ടറി img5
ഫാക്ടറി img4